Privātuma politika, personas dati - Wellpert

Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi
 • Šī privātuma politika (turpmāk tekstā ‒ Privātuma politika) definē personas datu apstrādes pamata noteikumus un nosacījumus, kas ir piemērojami visiem tīmekļvietnes wellpert.lv (turpmāk tekstā ‒ Tīmekļvietne) apmeklētājiem, personām, kuras piekrīt saņemt Tīmekļvietnes tirgvedības materiālus un jaunumus (turpmāk tekstā ‒ Pircēji).
 • Pircēja personas datu pārzinis ir SIA “G. Miežis Ārsts”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003133216, reģistrācijas adrese Mūkusalas 51, Rīga, LV-1004 (turpmāk tekstā ‒ Uzņēmums).
 • Uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un izsaka savu piekrišanu ievērot Privātuma politiku, kad apmeklē Tīmekļvietni, piekrīt saņemt Tīmekļvietnes tiešās tirgvedības paziņojumus un jaunumus.
 • Klienta dati tiks apstrādāti, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu un citus tiesību aktus. Apstrādājot Klienta personas datus, Uzņēmums īsteno tādus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 1. Personas dati
 • Personas dati ir jebkāda Uzņēmuma par Klientu savāktā informācija, kas var tikt izmantota Klienta personas identitātes noteikšanai un tiek uzglabāta elektroniski.
 • Personas dati iekļauj jebkādu informāciju, tostarp Klienta vārdu, uzvārdu, e‑pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, IP adresi, iekārtas identifikācijas datus, Tīmekļvietnes pārlūkošanas vēsturi, norēķināšanās datus (bankas konta numuru u. tml.), pirkumu vēsturi, PVN faktūrrēķina rekvizītus, informāciju par noraidītiem maksājumiem vai maksājumiem, kas nav izdevušies, ko Uzņēmums vāc par Klientu šajā Privātuma politikā vai atsevišķā piekrišanā, vai Līgumā ar uzņēmumu norādītajiem nolūkiem.
 1. Datu apstrādes nolūki. Datu apstrādes juridiskais pamats. Uzglabāšanas periods
 • Uzņēmumam ir nepieciešami Klientu personas dati, kas var tikt vākti turpmāk minētajos veidos un norādītajiem nolūkiem.
 • Arī Klienta sniegto kontaktinformāciju (e‑pastu, tālruņa numuru) Uzņēmums izmanto saziņai ar Klientu, tostarp, arī lai atbildētu uz Klienta jautājumiem, piezīmēm, iesniegtu Klientam svarīgu informāciju par Uzņēmuma noteikumiem un (vai) šīs Privātuma politika grozījumiem, sazinoties ar Klientu, ja ir nepieciešams.
 • Uzskatāms, ka 1) Klienta iesniegtie dati ir precīzi un atbilstoši, 2) Klienta piekrišana ir iesniegta pēc Klienta brīvas gribas. Ja Klients ir iesniedzis nepatiesu (neīstu) informāciju, nav atjauninājis izmainījušos informāciju, Uzņēmumam var būt grūti nodrošināt, ka Klients varēs ērti izmantot Tīmekļvietni, kā arī var rasties problēmas, iegādājoties preces vai īstenojot Klienta tiesības.
 • Klienta dati ir apstrādājami šiem nolūkiem:
 • preču piegādei, līguma noslēgšanai un izpildei;
 • apkalpošanai un konsultēšanai.
 • Apstrādājamie personas dati:
 • Klienta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e‑pasta adrese, tālruņa numurs, norēķināšanās dati (bankas konta numurs u. tml.), pirkumu vēsture, PVN faktūrrēķina rekvizīti, informācija par maksājumiem, kas ir noraidīti vai nav izdevušies.
 • Datu apstrādes termiņš: 2 (divi) gadi kopš līguma noslēgšanas dienas.
 • Datu apstrādes pamats: piekrišana, līguma izpilde.

Personām, kuras ir sniegušas savu kontaktinformāciju un izteikušas vēlmi saņemt informāciju par Tīmekļvietnes piedāvātajām precēm pa elektronisko sakaru līdzekļiem (e‑pastu, SMS īsziņām u. c.), Tīmekļvietne nosūtīs piedāvājumus par preču pārdošanu, jaunumiem un citiem reklāmas materiāliem, lūgs viedokli par nopirktajām precēm, paziņos Tīmekļvietnes jaunumus.

 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu saņemt tiešās tirgvedības paziņojumus, sazinoties pa e‑pastu [email protected].
 1. Datu atklāšana, nodošana trešām pusēm
 • Uzņēmums var atklāt informāciju par Klientu saviem darbiniekiem, starpniekiem, kurjeriem, pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir nepieciešams mērķiem, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.
 • Uzņēmums var atklāt informāciju par Klientu, ja 1) to nosaka tiesību akti; 2) lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (tostarp Uzņēmuma personas datu iesniegšanu trešām personām, lai piedzītu Klienta parādsaistības pret Uzņēmumu);
 • Ikreiz, kad Klients apmeklē Tīmekļvietni, Uzņēmums ar trešās puses pakalpojuma Google Analytics palīdzību vāc informāciju par to, kā Klienti izmanto Tīmekļvietni. Piemēram, tiek fiksētas Klienta darbības Tīmekļvietnē un noteikti viņa uzvedības modeļi un rīcība. Šis pakalpojums tiek izmantots, lai noteiktu, cik cilvēku apmeklē Tīmekļvietni un dažādas tās daļas. Iegūtā informācija ļauj noskaidrot, kā Tīmekļvietne darbojas un kā Uzņēmums to varētu pilnveidot. Google Analytics nenosaka klienta identitāti.
 1. Klienta tiesības attiecībā uz viņa apstrādājamajiem personas datiem
 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Ja Klients ir iesniedzis skaidru piekrišanu par viņa datu apstrādi, Klients šo piekrišanu var jebkurā brīdī atsaukt, rakstot e‑pastu uz [email protected].
 • Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas Uzņēmums sniedz informāciju par darbībām, kuras tas veic pēc Klienta lūguma saņemšanas, lai īstenotu Klienta tiesības. Ja nepieciešams, šis periods var tikt pagarināts uz diviem mēnešiem, ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, ‒ par šādu termiņu Klients tiek informēts. Informācija Klientam var tikt iesniegta, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, izņemot, ja rodas personas datu drošības risks un/vai Klients vēlas citādu informācijas sniegšanu.
 • Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt jautājumu, vai uzņēmums apstrādā Klienta personas datus. Ja Uzņēmums uzglabā Klienta personas datus, Klientam ir tiesības ar tiem iepazīties. Šāds lūgums ir jāiesniedz pa e‑pastu [email protected], apliecinot savu personas identitā
 • Tiesības tikt aizmirstam. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas datu apstrāde notiek nelikumīgi, ir beidzies datu apstrādes pamats u. c.), Klientam ir tiesības lūgt, lai viņa dati tiktu dzēsti. Šajā nolūkā Klients iesniedz rakstveida lūgumu pa e-pastu [email protected], apliecinot savu personas identitāti.
 • Citas tiesības. 1) Klientam ir tiesības lūgt labot jebkādas neprecizitātes esošajos datos. Uzņēmums var lūgt apstiprināt labotos datus. 2) Klientam ir tiesības ierobežot Klienta personas datu apstrādi vai neļaut tos apstrādāt. 3) Klientam ir tiesības uz datu, kurus Uzņēmums ir saņēmis no Klienta ar Klienta piekrišanu vai līguma noslēgšanas mērķiem, pārcelšanu. 4) Klientam ir tiesības nepiekrist, ka Uzņēmums izmanto Klienta personas datus.
 1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
 • Ja Klienta uzskata, ka Klienta kā personas datu subjekta tiesības ir pārkāptas vai, iespējams, ir pārkāptas, Klientam nekavējoties ir jāraksta uz [email protected]. Pēc Klienta paziņojuma saņemšanas Uzņēmums apņemas saprātīgā termiņā sazināties ar Klientu un informēt par sūdzības izskatīšanas gaitu, bet vēlāk arī par rezultātu.
 • Ja Klients nav apmierināts ar saņemtajiem rezultātiem, Klients var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei ‒ Datu valsts inspekcijai.
 1. Citi nosacījumi
 • Tīmekļvietne var saturēt trešo pušu reklāmu un norādes uz citām tīmekļvietnēm. Šādas trešās puses ir pašas atbildīgas par reklāmas saturu, norādīto informāciju, datu aizsardzību un tām ir jānodrošina, lai tās atbilstu visiem piemērojamajiem likumiem un tiesību aktiem.
 • Par trešās puses tīmekļvietņu apmeklējumu atbildību uzņemas Klients. Uzņēmums neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību par tajās esošo saturu, informācijas pareizību, tajās sniegto viedokli, kā arī trešās puses piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti.
 • Klients ir atbildīgs par iesniegto datu konfidencialitāti, precizitāti, pareizību, pilnīgumu un par jebkādām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem pasūtījumiem u. c.). Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Klientam radītu kaitējumu, ja Klients ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus personas datus vai nebūs informējis Uzņēmumu par to maiņu.
 • Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
 1. Nobeiguma noteikumi
  • Šo Privātuma politiku ir iespējams jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt. Tādā gadījumā Privātuma politikas jaunā redakcija būs spēkā no tās paziņošanas dienas interneta vietnē.
  • Klients netiks atsevišķi informēts par grozījumiem, tāpēc Klientam pašam ir jāpārbauda, vai viņu apmierina aktuālā Privātuma politika.
Wishlist 0
Continue Shopping
0
  0
  Grozs
  Iztukšot grozu
   Scroll to Top